Časté dotazy - audit účetních závěrek

Jak probíhá audit?

Audit roční účetní závěrky rozdělujeme do třech základních fází:

 • předaudit - kterého účelem je poznat způsob podnikání, kontrolní systémy a účetní systémy, na základě čeho si auditor stanoví plán, jak bude ověřovat roční účetní závěrku a auditorský tým
 • účast na fyzických inventurách zásob - kde je důležité přesvědčit se, že inventury jsou dělané reálně, že jsou dělané tak, aby zachytili všechny důležité skutečnosti (např. opotřebení, prostárnutí, znehodnocení) a ne jenom takříkajíc od stolu
 • provedení samotného auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy - kde se detailně zabývá auditorský tým každým údajem, který je uveden v účetní závěrce, výroční zprávě nebo ve zprávě o vztazích (povinnost sestavovat dle § 82 a dále Zákona o obchodních korporacích - ZOK, pokud propojené osoby existují), tedy ve všech patřičných výkazech, výroční zprávě, ve zprávě o vztazích, ale také v příloze, která podrobněji objasňuje jednotlivé údaje ve výkazech

Po zvládnutí všech těchto kroků a po kompletizaci všech podkladů a zjištění z nich, auditor vydá svůj výrok, ve kterém vyjádří svůj názor na samotnou roční účetní závěrku a výroční zprávu, jestli věrně a poctivě vyjadřují skutečnost, ve které se účetní jednotka nachází.

 

Co se vyžaduje od klienta při auditu?

Na úvod potřebuje auditorský tým získat základní poznatky o klientovi a k tomu nejčastěji potřebuje při auditu roční účetní závěrky:

  • poslední zveřejněnou roční účetní závěrku (např. při jednání o zahájení auditu roční účetní závěrky za rok 2018, potřebuje kompletní roční účetní závěrku za rok 2017, kde do kompletní účetní závěrky spadá rozvaha, výkaz zisků a ztrát, případné další účetní výkazy, jako je cash-flow, nebo výkaz o peněžních tocích, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, pokud je účetní jednotka sestavovala, a velmi důležitou je samotná příloha k účetní závěrce)
  • základní dokumenty o založení společnosti (zejména poslední aktuální výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo společenská smlouva, nebo zakládací listina, dle druhu obchodní společnosti nebo subjektu, který je předmětem auditu)
  • pokud došlo k výměně auditora, a pro naši auditorskou společnost se jedná o první audit u daného zákazníka, také poslední výrok (či výroky, pokud by jich bylo více) předcházejícího auditora

Tedy jedná se všechno o zveřejňované údaje (dnes je povinnost pro obchodní společnosti všechny tyto dokumenty zveřejňovat ve sbírce listin na obchodním rejstříku). Upřesněný seznam požadavků pro provedení jednotlivých kroků v jednotlivých fázích auditu konkretizuje náš auditorský tým na základě poznání klienta, tedy jeho způsobu podnikání, kontrolního systému a účetního systému. V průběhu jednotlivých fází auditu další podrobnější informace konkretizujeme po analýze našeho auditorského týmu na základě požadavků na výkon našich služeb. Nejčastěji jsou to:

   • směrnice k vnitropodnikovým pravidlům, zejména z oblasti účetnictví, ale také z oblasti vnitropodnikové kontroly - ve fázi předauditu (vhodné v elektronickém tvaru, tedy ve wordu, nebo v pdf formátu)
   • položkovitý seznam zásob s uvedením vnitropodnikového číslování, či označování, názvu, množství, měrné jednotky v jaké je dané množství vyjádřeno, jednotkové vnitropodnikové pořizovací ceny, případně i prodejní ceny, pokud tento údaj je v evidenci u klienta veden, a případně celkové vnitropodnikové pořizovací ceny, tedy údaje o vynásobeném množství x jednotková vnitropodniková pořizovací cena, datumu posledního pořízení v dané položce, pokud tento údaj je k dispozici - ve fázi účasti na fyzických inventurách (vhodné v elektronickém tvaru, tedy nejlépe v excelu)
   • podklady k inventurám, tedy podrobný položkovitý soupis, z čeho se skládá součet za jednotlivé zůstatky rozvahových účtů roztříděný dle upřesněných kritérií (např. u pohledávek a závazků dle jejich stáří, u nedokončené výroby, polotovarů a výrobků s uvedením kalkulace jednotkové vnitropodnikové ceny) - ve fázi samotného auditu (vhodné v elektronickém tvaru, tedy nejlépe v excelu, nebo wordu, dle charakteru inventurního soupisu)
   • samotná kompletní roční účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích - ve fázi samotného auditu (vhodné v elektronickém tvaru, tedy nejlépe v excelu a wordu)

Dále je důležité informovat auditorskou společnost o všech důležitých informacích týkajících se hospodaření, změn v podnikání, změn ve vnitropodnikovém uspořádání, vnitropodnikových směrnicích a kompetencích, či vnitropodnikovém oběhu a fungování subjektu.

 

Za co odpovídá auditor?

Auditor, či auditorská společnost při auditu roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích, odpovídá za svůj výrok. Pokud jeho výrok významně skresluje skutečnost, kterou mohl nebo mněl znát, a neupozornil na tuto skutečnost ve svém výroku, odpovídá za následky, které mohou vzniknout takovouto dezinformací. Nejčastěji se jedná potom o náhradu vzniklé škody vlivem takovéhoto nesprávného výroku. Na takovouto situaci myslí i samotní zákon o auditorech, a proto vyžaduje, aby každý auditor a každá auditorská společnost, byla povinně pojištěna na takovéto případy. Je samozřejmě na samotném auditorovi a samotné auditorské společnosti, v jakém rozsahu se pojistí a na jakou pojistnou částku, co je v přímé souvislosti s tím, jakého rozsahu se provádí audity, jak riskantní a jak bezpečný přístup volí daný auditor, či auditorská společnost, při provádění auditu, tedy jestli přizpůsobí své auditorské postupy očekávatelnému riziku nezjištění významné chyby.

Naše společnost INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. intenzivně pracuje na neustálém zdokonalování technik auditu, aby takovýmto událostem předcházela. Zavedený systém řízení kvality auditu v naší společnosti neustále prověřujeme, jestli všemi zaměstnanci a partneři je dodržován tento zavedený systém řízení kvality výkonu auditu. Zároveň průběžně, dle velikosti našeho obratu, který by mněl odzrcadlit velikost rizika, se kterým pracujeme při našich auditech, aktualizujeme každoročně i pojistnou částku, na kterou jsme pojištěny. V systému řízení kvality dbáme na dodržování nejdůležitějších zásad, kterou je např. systém "dvou očí", tedy že při vyhodnocení závěrů ze zjištění nikdy o konečném dopadu na výrok nerozhodoval jenom jeden člověk, ale aby se vždy radil s ostatními členy auditorského týmu, resp. ostatními partnery, či kolegy v síti firem, dle závažnosti problematiky.

 

Jaká je obvyklá cena auditu?

Obvykle se vychází při předběžném odhadu ceny auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy, z následujících kritérií:

   • hodnota aktiv (tedy majetku společnosti)
   • hodnota vlastního kapitálu (tedy jinak i vlastních zdrojů)
   • hodnota závazků (v širokém slova smyslu, tedy přesněji cizích zdrojů)
   • hodnota výsledku hospodaření
   • reálně očekávatelné riziko podvodu, či chyby, u daného subjektu, na základě předběžného vyhodnocení přirozeného rizika chybovosti vycházejícího zejména z oblasti podnikání, a z kontrolního rizika vycházejícího zejména z úrovně vnitropodnikového systému kontroly, sytému řízení a účetního systému

Z uvedených předběžně známých údajů se potom kalkuluje cena, která by mněla zohlednit přijatelnou míru rizika vzniku pojistné události z důvodu neodhalení významné chyby auditorem, či auditorskou společností.

Pro ilustraci (protože jak vyplývá již z uvedeného výčtu vstupních údajů, výsledná cena je výpočtem z vícekriteriálního vzorce), pokud by hodnota aktiv byla u předmětného subjektu např. na úrovni 100 mil. Kč, odhadovaná chybovost ze strany auditora by se pohybovala např. na úrovni 2 mil. Kč, a cena pojištění za náhradu škody v takovémto rozsahu by byla na úrovni např. 30 tis. Kč, potom by cena auditu musela počítat s takovouto položkou ve struktuře ceny. Dalšími položkami je samozřejmě započítaná pracnost výkonu auditu, tedy odhadovaný časový rozsah potřebný k provedení kvalitního auditu x cena práce potřebná ze strany jednotlivých členů týmu, plus nezbytné režijní náklady (cestování, užívání administrativních potřeb, jako je telefon, internet, počítače, software, atd.), a v součtu potom je vykalkulovaná celková cena za audit roční účetní závěrky. Obvykle u povinně auditovaných obchodných společností z oblasti malých podniků (dle kritérií celosvětových daných Výborem pro mezinárodní auditorské standardy), se pohybuje cena obvyklá kolem úrovně 100 tis. Kč za audit roční účetní závěrky a výroční zprávy za jedno účetní období.

 

Kolik času je potřebné plánovat na audit?

Ve své podstatě velmi záleží na rozsahu podnikání, úrovni vnitřního kontrolního systému a úrovni účetního systému. Proto je to velmi individuální, ale pro orientaci je možné uvést, že minimálně jeden celý pracovní den na každou jednu fázi auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy, je potřebné věnovat auditu přímo u klienta, tedy v součtu celkem minimálně tři pracovní dny. A to tady v tomto odhadu se kalkuluje se skutečně jednoduchým subjektem, který má v předmětu podnikání jenom např. koupě a prodej zboží, a obchoduje jenom s jedním artiklem, má dostatečně vybudovaný vnitřní kontrolní systém, systém řízení i účetní systém. Kromě toho je potřebné počítat s určitým časovým vytížením pro přípravu podkladů, které je možné zasílat auditorovi, či auditorské společnosti, poštou, či elektronickou cestou.

Z hlediska termínu vyhotovení, projednání a odevzdání závěrečné auditorské zprávy, je potřebné také počítat minimálně s 10 dny pro zpracování závěrů ze zjištění na auditu, jejich vyhodnocení a přípravě závěrečné auditorské zprávy k roční účetní závěrce a výroční zprávě.

 

Časté dotazy - oceňování podniků a jejich jednotlivých složek majetku, závazků a vlastního kapitálu

 

V jakých případech je potřebné využít práce znalce?

Hlavní podněty pro oceňování podniků jsou:

 • koupě a prodej podniku (dle § 2177 ZOK) - zákon sice nevyžaduje ocenění, ale je důležité pro vlastníky a kvůli manažerskému rozhodování
 • nepeněžitý vklad (§ 327 ZOK) - nepeněžitým vkladem je i splynutí, sloučení, tedy u podniku, který zaniká, což se řídí od 1.7.2008 při vyhotoveních znaleckých posudků dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, nebo nepeněžitým vkladem může být i vklad podniku, nebo jeho části, vkladu know-how, nebo u jediného společníka a to u a.s., s.r.o. a nově i u komanditistů v k.s.,
 • ocenění majetku a závazků společnosti (původně dle § 69a, odst. 6, § 69c, odst. 5 a § 69d, odst. 8, Obchodního zákoníku - ObchZ, a nově dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, dle platných nových ustanovení tohoto zákona), při přeměnách:
  • sloučení (A do B)
  • splynutí (A s B do C)
  • změna právní formy (např. A, a.s. na A, s.r.o.)
  • rozdělení (z A do B a C)
  • kombinace výše uvedených základních přeměn (např. sloučení rozdělením, tedy z A do B jen část z A)
 • písemná zpráva pro společníky o projektu fúze (původně v § 69a, odst. 6, § 69c, odst. 5, ObZ) a nově znalecká zpráva o přeměně (dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev), nebo posudek znalce (u změny právní formy původně v § 69d, odst. 8, ObZ)
 • nebo ocenění některé části podniku (např. pohledávek, např. při navyšování základního kapitálu společnosti, nejčastěji za účelem posílení vlastních zdrojů, aby neklesla hodnota vlastního kapitálu pod zákonem stanovenou hranici základního kapitálu, či do konce minusová hodnota vlastního kapitálu - hrozba insolvence)
 • bonita podniku (např. pro banky, či budoucí věřitele)
 • poskytování úvěru
 • rozhodování mezi revitalizací či likvidací
 • jako součást řízení
 • náhrada za vyvlastnění (i pro účely privatizace)

Znalecké posudky se vyhotovují pro potřeby:

 • pro státní orgány dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění, kdy to vyžaduje působnost státních orgánů ve smyslu § 1, odst. 2, písm. b), zákona o cenách a když to vyžaduje zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v aktuálním znění
 • pro účely insolvenčního zákona dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v aktuálním znění, kde je určeno, že ocenění provedené úpadcem je součástí soupisu konkursní podstaty, ale požaduje-li věřitelský výbor, provede se ocenění znalcem podle zákona o oceňování majetku
 • pro stanovení soudních poplatků ve smyslu §6, odst. 1, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v aktuálním znění do konce r. 2000 se stanovoval základ pro procentuálního poplatku dle zákona oceňování majetku a od 1.1.2001 se stanovuje pevnou částkou
 • pro účely daně z nabytí nemovitých věcí, ve smyslu zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v aktuálním znění, a to dle § 4, odst. 2
 • pro účely stanovení správních poplatků ve smyslu § 5, odst. 1, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v aktuálním znění
 • pro účely daně z příjmů, ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění, a to:
  • dle § 3, odst. 3, pro nepeněžní příjmy
  • dle § 10, odst. 5, pro věci (práva) získané směnou nebo výhrou
  • dle § 23, odst. 6, pro výdaje na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením, což se rozumí tehdy, jestli tyto výdaje převýšili u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období od roku 1998 částku 40.000,- Kč, a které daňový poplatník dobrovolně neuplatnil pod danou hranici
  • dle § 12, pro účely při stanovování reprodukční pořizovací ceny a u kulturní památky se stanoví cena dle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • pro účely daně z přidané hodnoty, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, a to:
  • v případě bezúplatného zdanitelného plnění, při použití zboží, služeb, staveb a nedokončených staveb pro účely nesouvisející s podnikáním plátce, dále použití osobního automobilu, dále technického zhodnocení najatého hmotného majetku, dále vyřazení majetku z obchodního majetku plátce, dále použití osobního automobilu, a vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku
  • v případě vyšší ceny u zdanitelného plnění uskutečněno osobě mající zvláštní vztah k plátci
  • v případě použití motorového vozidla, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet DPH nebo které bylo oprávněně nakoupeno za cenu bez daně z obratu, a pro technické zhodnocení, jehož výsledkem je osobní automobil, u něhož není nárok na odpočet DPH

Jaká je obvyklá cena znaleckého posudku?

Obvykle se vychází při předběžném odhadu ceny znaleckého posudku z hodnoty podniku, pokud se jedná o ocenění podniku, ale podobně mají vliv kritéria, které jsou brány v potaz při odhadu ceny auditu. Obvykle se pohybuje cena znaleckého posudku okolo hranice 0,01% až 3,5% z hodnoty podniku, nebo dané části podniku, dle velikosti a komplikovanosti daného podniku, či části podniku, který je předmětem ocenění, vycházejíc z hodnot účetních pro účely stanovení ceny (samozřejmě, aby tím nebyla ovlivněna výsledná hodnota ocenění).

 

Časté dotazy - ekonomické a účetní poradenství včetně dohledu nad interním účetním prostředním

 

Účetní a ekonomické poradenství je součásti auditu?

Všeobecně poradenství není součástí auditu, protože cílem auditu je vyslovit názor třetí nezávislé osoby k tomu, jestli vykazované údaje jsou věrně a poctivě vyjádřené. A právě za účelem dodržení pravidla, aby takovýto názor vyslovila osoba nezávislá, což je nejzákladnějším předpokladem věrohodného auditorského výroku, nesmí tatáž osoba vykonávat zároveň audit i účetní či ekonomické poradenství, protože by byla ohrožena NEZÁVISLOST.

Všeobecně je však možné objednat u té stejné auditorské společnosti zároveň i účetní, či ekonomické poradenství, případně i daňové poradenství, ale je nutné zabezpečit, aby osoby které jsou v auditorském týmu se nepodíleli na samotním poradenství, tedy aby ty stejné persóny nebyly při vytváření poradenských výstupů, jako jsou u auditu.

Jaká je obvyklá cena účetního a ekonomického poradenství?

Obvykle se vychází při uzavírání smlouvy na poradenství všeobecně, z hodinové ceny. Samozřejmě se tato hodinová cena odvíjí od odbornosti a komplikovanosti dané problematiky, a ve vztahu k tomu je pak nasazován tým, dle dané specializace a dle daných zkušeností.

Všeobecně lze říct jen tolik, že hodinová sazba se může pohybovat od 600,- Kč za 1 hodinu čistého výkonu (výkonu potřebného k přípravě i provedení poradenství) obvyklé při mzdové problematice, až nad 4.500,- Kč / 1 hodinu čistého výkonu práce, obvykle při problematice mezinárodního účetnictví, konsolidacích, přeměnách a mezinárodního zdanění. U projektů přeměn, zejména přeshraničních je potřebné nejdřív stanovit cíle, potom z toho vyplývající výběr přeměny, na základě toho jednotlivé kroky, a po takovémto naplánování je možné odhadnout i celkovou cenu za projektovaný dohled při přeměnách jak tuzemských tak přeshraničních.